ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
   


นายสุทิน แก้วพนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ประวัติและประสบการณ
e-mail :


นายสุนัย วงศ์สุวคันธ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ประวัติและประสบการณ์
e-mail : sunai@nitesphrae1.net


นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ระวัติและประสบการณ
e-mail : apiruk@nitesphrae1.net
- ผลงานทางวิชาการ-
   
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่
        ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด สพท.แพร่ เขต 1 จังหวัดแพร

นายกนก  อยู่สิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail : kanok581@hotmail.com
- ผลงานทางวิชาการ-
   
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2551-2553  

นายสุกิจ  ยาพรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail :  

 

นายเสมอ  วีระบูลย์ฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail :  

นายเชษฐา  สยนานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail :  

นางศุภมาส  สินมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail :  

 

นายสมศักดิ์  อภัยกาวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail :   

นายประสิทธิ์  อินวรรณา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail :   

 

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 ประวัติและประสบการณ์
e-mail : pong_dock@hotmail.com